Không lấy quà giảm 20k. Nếu có nhiều kích thước lựa chọn thì quà là kích thước bé nhất (Vd phấn tập có kích thước 1 cục & hộp 8 cục, thì quà là 1 cục)
Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm mua trực tiếp tại shop, ngoại trừ SP đã có khuyến mãi riêng